Oleh: rbsrikandi | Februari 27, 2009

RUMAH BELAJAR “ SRIKANDI “ MBINA KSM LAN NGRITIS KOPERASI

Tumrape para kadang sutrisna kang seneng maca, perpustakaan mujudake papan sing ora aneh maneh. Iya perpustakaan iku papane nambah ilmu, njembarake kawruh, kepara bisa dadi alternatif papan rekreasi uga papan kanggo ngembangake usaha ekonomi mikro. Perpustakaan mula dadi perangan penting tumrap kemajuane bangsa karana bisa ngundhakake SDM-e masyarakat. Kanthi SDM kang anja, diangkah kualitas uripe warga dadi luwih dhuwur. Kahanan ekonomi warga masyarakat uga mudhak apik, utamane bisa ningkatake kesejahteraan uripe dadi luwih kepenak. Saora-orane warga ing sakiwa tengene perpustakaan dadi duwe pakulinan seneng maca utawa nduweni rasa butuh maca. Kanthi mangkono warga suwe-suwe dadi duwe ketrampilan, amarga ilmu sing kapethik saka buku ditrepake wujud maneka warna kegiatan.
Kanthi lelandhesan panemu kang kaya mangkono mau, mula pengelola Perpustakaan Srikandi ing Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo
tansah greget nambah maneka warna kegiatan kanggo pengguna Perpustakaan Srikandi.
Perpustakaan ”Srikandi” ora mung ngladeni peminjaman dan pengembalian buku utawa layanan maca ing perpustakaan thok. Nanging Perpustakaan ”Srikandi” nganakake kegiatan-kegiatan minangka wujud saka pengembangan kegiatan membaca.Kegiatan wiwitan nalika isih wujud TBM (Taman Bacaaan Masyarakat), kayata layanan dolanan bocah, bimbingan nggambar lan nulis (ngarang), gawe majalah dinding, layanan story telling, layanan jemput bola, layanan kupas buku, lly. Wiwit madeg tanggal 10 April 2005, TBM Srikandi tansah mundhak koleksine lan tambah saranane. Mula ora mokal yen taun 2005 kapilih dening Perpusda Kabupaten Wonosobo minangka Perpustakaan Desa Terbaik Tingkat Kabupaten. Ing taun 2006 dening Perpusda Kab.Wonosobo kapatah makili lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi, pinuwune bisa nggranggeh juwara 1.
Mbina KSM lan Ngrintis Koperasi
Wiwit wulan September 2006 Perpustakaan ”Srikandi ” duwe sebutan anyar minangka Rumah Belajar. Kejaba amarga koleksine gunggunge patang ewunan luwih lan saranane saya pepak, uga awit kegiatane saya ngatonake yen perpustakaan mau dadi rumah belajare warga masyarakat. Maneka warna buku ketrampilan ditrapake, kayata nggawe endhog asin, peyek (kacang, dhele, rese), criping gedhang, criping busil, carica, sambel pecel, peyek bayem, criping singkong rasa gadhung, usaha roti kering lly. Kanggo nggampangake olehe menehi pembinaan lan koordinasi karo anggotane, banjur reka-reka gawe KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Sabanjure, Rumah Belajar ”Srikandi” entuk kawigaten saka Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) kang nggandheng LSM Bina Swadaya Korwil Kebumen, Cabang Wonosobo. Wiwit taun 2008 nganti enteke taun 2009 iki, LSM Bina Swadaya menehi pendampingan usaha ekonomi mikro kanggo ningkatake taraf ekonomine masyarakat ing Kelurahan Andongsili. Mligine ing Perumahan Manggisan Asri madeg KSM loro yaiku Kelompok Tani ”Mina Sejahtera”
karo KSM Srikandi kang ora liya iya kelompok binaane RB Srikandi. Kelompok ”Mina Sejahtera” anggotane babak-bapak warga Perm.Manggisan Asri. Usahane ngenani bab pertanian arupa ngingu iwak banyu, nandur tanaman hias, gawe pupuk kompos, lan usaha bunga potong. Anggotane wong 23, papan usahane ing lingkungan perumahan. Asete kelompok iki wis duwe blumbang cacah loro lan sapaket rumah bunga ”Green House”. Dene yen KSM Srikandi anggotane ibu-ibu warga Perm.Manggisan Asri kang cacahe ana 40-an. Kegiatane yaiku mbina kelompok-kelompok usaha kecil kang awujud pelatihan-pelatihan teknis, praktek gawe ketrampilan boga lan simpan pinjam. KSM Srikandi uga ngrintis gawe Koperasi Srikandi kanggo mbiyantu modal usaha kecil. Koperasi Rintisan iki wis madeg rong tahun kepungkur, dadi ing taun 2009 iki wis ngancik taun katelu. Kanggo pemupukan modal Koperasi Srikandi kerjasama karo PPK Kecamatan Mojotengah kanthi nyilih dana perguliran. Dana PPK sing wis diubengake tahun sepisanan gunggunge 10 yuta. Taun kapindho gunggunge 25 yuta, lan taun 2009 iki mundhak maneh dadi 35 yuta. Jasa bersih saka perguliran kapisan lan kapindho meh ana telung yutanan. Pancen jasane sithik amarga dana mau disilihake anggota kanthi menehi jasa 1,5%. Sing 1% mlebu PPK, sing 0,5% mlebu koperasi. Modal liyane saka anggota koperasine dhewe kang arupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela lan tabungan. Cacahe modal saka anggota kurang luwih pitung yutanan.
Pertemuan Rutin
Kanggo nggampangake pembinaan lan kegiatan simpan pinjam, KSM lan Koperasi Srikandi nganakake pertemuan rutin pengurus lan kabeh anggota. Pertemuane ana ing RB Srikandi saben tanggal 14 ing saben wulane. Istimewane pertemuan iki, kejaba kabeh anggotane ibu-ibu uga dadi ” pasar tiban”. Jalaran ibu-ibu sing padha duwe usaha kecil mau padha ngasta dagangane, kayata maneka warna criping, carica, jus buah, sambel pecel, endhog asin, lly. Malah ana sing ngasta dagangan liyane, kayata kudhung (jilbab), seprei, kesed,lly. Dening pengurus acara digawe saapik-apike supaya anggota padha gelem nyelakake rawuh. Acarane sing baku yaiku pembinaan usaha saka LSM Bina Swadaya, pengarahan saka Ketua KSM lan Koperasi Srikandi, laporan keuangan, simpin lan arisan. Kanggo variasi kegiatan supaya ora bosen sok dianakake praktek gawe makanan ringan. Mligini nara sumber iya sok gonta-ganti, tuladhane sosialisasi KDRT saka Polsek Mojotengah, carane nandur tanaman hias saka Ketua Kelompok Tani ”Mina Sejahtera”, carane ngembangake koperasi saka petugas PPK Kec.Mojotengah,lly. Sing aeng maneh ing pertemuan iku, anggota kudu nyilih buku menawa acara wis rampung. Iki pancen dadi trobosane pengurus kanggo anggota supaya seneng maca.Dadi anggota dipeksa kudu maca yen kepingin usahane maju. Buku sing disilih sing cocok kanggo ngembangake usahane, yen ora ya wacan buku liyane bab agama, psykologi, buku-buku fiksi kanggo putrane, utawa buku-buku pertanian kanggo bapake. Ancase pengurus supaya buku lan majalah sing cacahe limang ewonan luwih iku kawaca lan migunani tumraping warga masyarakat.
Satleraman RB Srikandi
Wiwitane ngadeg taun 2005 isih nganggo jeneng TBM. Pungkasane taun 2005 wis wani pasang papan nama Perpustakaan Desa ”Srikandi” awit cacahe buku wis saya akeh lan saranane tambah, kegiatane ya werna-werna. Taun 2006 kegiatan ing perpustakaan saya mundhak maneh mula banjur ’memproklamirkan’ dadi Rumah Belajar. RB Srikandi mapan ing daleme sawijining pengurus jalaran pancen durung duwe kantoran dhewe.Penere ing Perm.Manggisan Asri RT 2 RW6 Blok H No.14 Telp. (0286)325019. Penguruse kabeh ibu-ibu PKK cacahe wong 14. Saben dina petugas piket (2) jaga RB jam 14.00 tekan jam 17.00WIB. Petugas iki ngayahi jejibahan mau kanthi ikhlas alias ora dibayar.Kanggo nglancarake kegiatan RB, anggota KSM lan Koperasi menehi iuran Rp.1000,- saben wulan. Anggota menawa nyilih ora mbayar nanging yen telad mbalekake buku didendha Rp.100,- per buku. Anggota kudu ndhaftar dhisik kanthi ngisi formulir, numpuk foto loro karo mbayar Rp.2000,- kanggo wektu setaun. Suwene nyilih buku mung telung dina, nenawa durung rampung bisa diperpanjang maneh telung dina. Pas dinane nyilih durung dietung. Dadi yen nyilih tanggal 1 olehe mbalekake tanggal 4. Aturan digawe kaya mangkono pancen supaya frekuensi anggota teka ing RB saya kerep lan ubenge buku ya saya cepet. Ora ana motivasi supaya anggota kena dendha, wong sing kedhendha ora bisa mbayar bae ya ora apa-apa. Sumber dana liyane saka kerja sama karo kelompok binaan. Sing usahane wis mlaku, diprayogakake nyisihke saperangan bathine kanggo RB. Pendanaan sing gedhe kayata nambah koleksi, tuku sarana prasarana, lan biaya oprasional liyane nganggo dana block grand saka Dirjen PLS Pusat 10 yuta lan block grand Diknas Propinsi Jawa Tengah 25 yuta. RB uga tau nampa bebana nalika lomba sing gunggunge 3,5 yuta. Dana desa sing tau ditampa gedhene Rp. 500.000,- dhek taun 2006.
Sarana prasarana sing diduweki nganti wektu iki, awujud rak buku cacahe 7, rak majalah siji, rak mainan anak 2, felling kabinet 1, meja kerja 3, meja baca gedhe 3, meja baca dawa 2, komputer 2, lap top 1, rak referensi 1, kotak-kotak kartu 1, rak majalah 1, TV 1,lemari TV 1, VCD Player 1, white board gedhe 2, mixer, oven, lan papan : nama, pengumuman, mading, kabeh siji. Sarana mau ora kabeh tuku nanging ana sing sumbangan warga, ana sing saka hadiah, ana sing bantuan saka Perpusda. Kelengkapan liyane kayata gelas 4 lusin, nampan 2, serbet, tempat sampah, sorok, sapu, sulak, lly. Koleksine buku pepak saka klasifikasi 000 tekan 900.Sumber koleksi saka sumbangan warga, pembelian, bantuan (CCFI, Pemda, Perpusda Propinsi, Instansi, Dosen UNY), Penerbit (Yudhistira, Erlangga), titipan koleksi pribadi, lan koleksi rotasi Perpustakaan Keliling Perpusda Kab. Wonosobo. Distribusi peminjaman buku kejaba nglayani ana RB, uga layanan jemput bola. Maksude buku digawa menyang kelompok-kelompok sosial (pengajian,yasinan, mina sejahtera,pkk) dening petugas supaya disilihake ing kelompok. Yen wis mubeng ing kelompok wetara sesasi banjur diijolake ing RB. Anggota RB Srikandi meh telungatusan, ora mung warga perumahan nanging warga ing sakiwa tengene perumahan kang klebu kelurahan Andongsili. Ana uga sing saka kelurahan liyane kayata kelurahan Mudal lan kelurahan Kalianget. RB Srikandi kerep nampa tamu study banding saka perpustakaan desa liyane ing laladan Wonosobo lan njaban Wonosobo ing propinsi Jawa Tengah. Ana uga mahasiswa sing nganakake panaliten kanggo tugas kuliah. Layanan istimewa liyane kayata sawayah-wayah sok ana bocah kangelan nggarap PR banjur menyang RB golek buku, guru arep mbimbing lomba butuh buku senajan bengi ya digolekake, sedulure lara butuh buku-buku bab pengobatan tradisional ya digolekake. . Malah dening ketua RB sing uga guru, buku-buku koleksi RB disilihake kanca-kancane ing kantor. Sing padha nyilih mau, biasane kesdu maringi kas saikhlase kanggo RB. Dadi ing sekolahan (SMP 1 Wonosobo) pengurus duwe daftar buku dhewe. Mapane RB Srikandi iki cedhak karo Masjid Almuhajirin, TPQ Al Muhajirin lan PAUD Asri mula kerep rame bocah. Kala-kala bocah-bocah PAUD uga dijak dolanan ing RB Srkandi, awit pancen nyepaki dolanane bocah-bocah cilik.
Kegiatan insidental liyane, pengurus nganakake lomba kanggo mengeti dina kamardikan. Wujude lomba, arupa mewarnai gambar, nggambar, maca puisi, lan deklamasi. Ing pengetan dina kamardikan taun 2009 iki diancas arep menehi bebana kanggo anggota sing paling sregep menyang RB lan anggota sing paling kerep nyilih buku kategori anak-anak, ibu-ibu, lan bapak-bapak. Kanthi sesanti ” Buku itu temanku, membaca itu hobbyku, dan Perpustakaan adalah Rumah Belajarku”, muga-muga RB Srikandi mupangati dalah murakapi tumraping bebrayan agung mligine ing Wonosobo, syukur bagi tumraping bangsa Indonesia. Mung pawongan sing cerdas, kreatif, trampil, lan mandiri sing bakal bisa melu ilining arus globalisasi sing sarwa modern iki!. Ora kelalen pengurus ngaturake agunge panuwun marang kabeh pihak sing wis paring pambiyantu wujud apa bae kanggo RB Srikandi. Muga-muga dadi amal kabecikan lan tinampa dening Gusti Ingkang Akarya Jagad. Amin!
Kaandharake dening Dra. Eko Hastuti
(Ketua RB Srikandi, Guru SMP 1 Wonosobo)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: